Our society

             We live together like brothers and sisters, we can talk about anything even during snack time.

ทีมงานคุณภาพช่างไฟฟ้า    น้องๆ   ช่วยงาน  สำหรับงานสังสรรค์   ที่มีขึ้นบ่อยครั้ง   ในโอกาสต่างๆ  ขอเพียงมีเวลา  ทีมพร้อม   งานพร้อมเดินได้

Visitors: 4,925,083